วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัดช้างไห้


เพลงฉ่อยคุณพระช่วย.....................
บทกลอน เรื่อง การพูด

       หากพูดดีมิตรนี้มีมากมาย    มิตรหลากหลายมากมายมิหมายหมอง
หากพูดมากมิตรนี้มิตรมิมอง       มิตรหม่นหมองมิตรมองมิตรเหมือนหมา